Join today

Vårdhygien och smittskydd

Kursen behandlar baskunskaper om mikroorganismer och smittvägar samt basala hygienrutiner och infektionsförebyggande arbete inom tandvården.

Vidare kommer du få lära dig om grader av renhet och hur vi uppnår dessa i arbetet i sterilen samt i behandlingsrummet.

Kursen tar även upp socialt ansvarstagande och bakgrund och rutiner kring vårdskador.